';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบบัตรนักเรียนดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พ.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีโครงการเช่าบริการระบบบัตรนักเรียนดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท จีพี เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 383,850.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)”