';

0-2181-1102

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ กระดาษไขแม่พิมพ์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พ.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ กระดาษไขแม่พิมพ์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ 1. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป โดยเสนอราคาเป็นเงิน 412,870.20 บาท (สี่แสนหนึ่งสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) 2. หมึกพิมพ์สำเนาดิจิตอลสีดำ กระดาษไขแม่พิมพ์ และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร : บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 375,500 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)