';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์"

22 เม.ย. 63


เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์" ให้กับครูและบุคลกรของโรงเรียน 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม