';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

4 ต.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ขอประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนได้รับทราบถึงสาระน่ารู้ บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะโครงการอันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายโกสินทร์ รัตนคร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 09 7592 4292 หรือ 0 2164
 


สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (คลิก)