';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การเลือกตั้งประธานนักเรียน2564

9 ก.ย. 64


เนื่องด้วยงานคณะกรรมการนักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีความประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ในคาบเรียนชุมนุม วันที่ 22 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
 
หมายเลข 1
https://youtu.be/0FPTqX3Rr_U
 
หมายเลข 2
https://youtu.be/2Qm93KnRiWQ
 
 
หมายเลข 3
https://youtu.be/b6nPoFh3H8Y