';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

มาตรการ "คืน ลด ช่วย ผ่อน"

1 ก.ค. 64


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้กำหนดมาตรการตามแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบาย "คืน ลด ช่วย ผ่อน"
 
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ โทร. 0-2181-1107 (วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ)