';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

3 เม.ย. 64


 

เมื่อวันที่  3  เมษายน  2564  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยแบ่งเป็น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย