';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ดาวน์โหลดใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

23 พ.ย. 63


ดาวน์โหลดใบ Pay in slip เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กำหนดปิดระบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา วันที่ 3 ธันวาคม 2563

(เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาปริ้นหลักฐานการโอนเงินมาในวันประชุมผู้ปกครองด้วยค่ะ)
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

***หมายเหตุ : หากไม่พบใบ Pay in slip โปรดชำระเป็นเงินสด ตามวันประชุมผู้ปกครองที่กำหนด