';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

19 ก.ย. 63


 เมื่อวันที่   19   กันยายน  2563    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย โดย รองวิลาสินี  ปลายเนิน  ประธานในพิธีเปิด  “ ค่ายยุวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ” WE ARE CITIZENS  ตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง นมร.บร. ประจำปี 2563  โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ หอประชุมนบนวมินทร์  ชั้น 3