';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

3 ก.ย. 63


เมื่อวันที่   3   กันยายน   2563     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชาว นมร.บร. ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” สร้างคุณลักษณะสุจริต ด้วยแนวคิดศาสตร์พระราชา  ของโครงการโรงเรียนสุจริต มีการเดินขบวนรณรงค์ การแสดงละคร และประกวดต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการอบรมแกนนำนักเรียนตัวแทนห้องโดยได้รับเกียรติจากกองบัญชาการกองทัพไทยและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้