';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

2 ส.ค. 63


เมื่อวันที่  2   สิงหาคม 2563   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประจำปีการศึกษา 2563 และผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี ผอ.วีระ เจนชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ พบคุณครูที่ปรึกษา สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป