';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2563

22 ก.ค. 63


เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิด "การเลือกตั้งประธานนักเรียน" ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง โดยการเลือกตั้งในปีนี้เป็นแบบออนไลน์และแบบบัตรเลือกตั้ง สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส