';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

11 ก.ค. 63


เมื่อวันที่   11-12  กรกฎาคม   2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 โดยมี ผอ.วีระ เจนชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ พบคุณครูที่ปรึกษา  สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด