';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563

1 ก.ค. 63


เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  โดย ผอ.วีระ เจนชัย   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารดูแลความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรองวัดไข้ เจลล้างมือ และครูที่ปรึกษาดำเนินการชี้แจงการปฏิบัติ ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด