';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

30 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” เพื่อเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้  โดยคณะครูและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาด จัดห้องเรียนตามรูปแบบป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19