';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลคะแนนเก็บและสอบกลางภาค2/66

22 ม.ค. 67


ตรวจสอบผลการเรียน คลิก
หรือ http://www.dograde2.online/NBR/
 
การกรอกรหัสเพื่อขอดูเกรดนักเรียน
สำหรับนักเรียนให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือเลขประชาชน 13 หลัก
สำหรับพ่อแม่พี่น้องและผู้ปกครองให้กรอกเลขประจำตัว 13 หลัก ที่เคยแจ้งกับโรงเรียนไว้
วันเดือนปีเกิดของนักเรียนในรูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. เช่น 31/12/2550
กรณีที่ไม่สามารถเข้าดูเกรดได้ให้ติดต่อขอปรับรหัสได้ที่นายทะเบียนวัดผล