';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ์ "NBR Online Learning"

25 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่ 24 - 25  มิถุนายน  2563  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  โดย ผอ.วีระ  เจนชัย ประธานกล่าวเปิด “การนำเสนอ สื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์” ซึ่งคณะครูทุกคนจะออกมานำเสนอห้องเรียนออนไลน์ของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้ ตลอดการดำเนินงาน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด