';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

18 มิ.ย. 63


งานห้องเรียนพิเศษ MEP ร่วมกับงานห้องเรียนพิเศษ Gifted โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ Gifted ตั้งแต่วันที่ 8 - 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยจัดการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนออนไลน์ แบบ Real-time ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้มีทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในระหว่างการรอเพื่อเปิดภาคเรียนตามปกติ