';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

15 มิ.ย. 63


เมื่อวันที่  14-15   มิถุนายน 2563    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    เบญจมราชาลัย  โดย ผอ.วีระ  เจนชัย   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ติดตาม ดูแลความเรียบร้อย ในการมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 มีการพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ พร้อมรับหนังสือเรียน  ทางรร.ได้แบ่งการมอบตัวเป็น 2 วัน เพื่อลดความแออัดของจำนวนนักเรียนและผู้ปกครอง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด