';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2 มิ.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดการทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียน เพื่อคัดดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม