';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลการทดสอบ NBR Pre-Test 2023

24 ม.ค. 66


<< ระบบตรวจสอบคะแนนรายบุคคล  คลิก 

<< คะแนนรวม  5 รายวิชาสูงสุด  คลิก