';

0-2181-1102

ข่าวสารกิจกรรม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

29 มี.ค. 65


---รายงานตัววันพุธที่ 30 มีนาคม 2565---

กรุณาตรวจสอบกลุ่มท้ายรายชื่อตนเองและมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด

 

***ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกประเภทห้องเรียนทั่วไป คลิ๊ก

<< กำหนดการวันรายงานตัว คลิ๊ก

________________________________________________

 

<< ระบบตรวจสอบคะแนนรายบุคคล คลิ๊ก

<< ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ คลิ๊ก 

<< ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนอกเขตพื้นที่บริการ คลิ๊ก

<< ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ  คลิ๊ก

<< ประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  คลิ๊ก 

 

---มอบตัววันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565--

<< รายละเอียดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา คลิ๊ก 

<< กำหนดเวลาการรับมอบตัว คลิ๊ก

 

________________________________________________

 

** กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเท่านั้น ** 

นักเรียนสามารถยื่นความจำนงเพื่อให้สพม.กท.2 จัดสรรที่เรียนให้ ซึ่งการจัดสรรที่เรียนนี้ นักเรียนจะไม่สามารถระบุโรงเรียนที่ต้องการเป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้ เนื่องจากโรงเรียนรับนักเรียนครบตามจำนวนแล้ว ทางโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยเป็นเพียงโรงเรียนที่รับการยื่นแจ้งความจำนงให้นักเรียนเท่านั้น

นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติดังนี้

1. นักเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลที่ www.spmbkk2.com ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5เมษายน เวลา 16.30 น . โดยนักเรียนไม่ต้องมากรอกที่โรงเรียน

2. กรณีที่นักเรียนเข้าระบบออนไลน์ที่ www.spmbkk2.com ไม่ได้ นักเรียนสามารถเข้ามากรอกที่โรงเรียนและต้องเตรียมเอกสารประกอบดังนี้คือ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาบัตรสอบเข้าชั้นเรียนม.1 และผลตรวจ ATK ก่อนเข้าโรงเรียน

3. การประกาศผลการจัดสรรที่เรียนของ สพม.กท.2 จะประกาศที่ www.seasao2.go.th ในวันที่ 8 เมษายน 2565