0-2181-1102

คลังสื่อการสอน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ทะเบียนสื่อ

14 ต.ค. 66

ทะเบียนสื่อ

ทะเบียนสื่อ

DLIT Assessment

16 พ.ย. 65

DLIT Assessment

DLIT Assessment

DLIT PLC

16 พ.ย. 65

DLIT PLC

DLIT PLC

DLIT Library

16 พ.ย. 65

DLIT Library

DLIT Library

DLIT Resources

16 พ.ย. 65

DLIT Resources

DLIT Resources

DLIT Classroom

16 พ.ย. 65

DLIT Classroom

DLIT Classroom

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

6 ก.ย. 65

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

ครูปิยธิดา แพงหอม

รายวิชาคณิตศาสตร์

14 พ.ค. 64

รายวิชาคณิตศาสตร์

ครูธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รายวิชาสังคมศึกษา

14 พ.ค. 64

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง

รายวิชาคณิตศาสตร์

13 พ.ค. 64

รายวิชาคณิตศาสตร์

ครูวนิดา ปันโนจา

รายวิชาแนะแนว

15 พ.ค. 64

รายวิชาแนะแนว

คุณครูทัศนีย์ วงศ์ศรี

รายวิชาภาษาอังกฤษ

13 พ.ค. 64

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ครูจิดาภา หวังสุขเกษม

รายวิชาสังคมศึกษา

12 พ.ค. 64

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูสุกัญญา มลิซ้อน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

2 ก.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Teacher Clinton

รายวิชา ภาษาต่างประเทศ

30 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาต่างประเทศ

Teacher Cory

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

16 ก.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Teacher D

รายวิชา ศิลปะ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา ศิลปะ

ครูพัชรพล จันทร์ศรี

รายวิชา การงานอาชีพ

14 พ.ค. 64

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูนิตยา มีเงิน

รายวิชาภาษาอังกฤษ

24 พ.ค. 63

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ครูภูษณุ แต่งงาม

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี

19 มิ.ย. 63

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี

ครูนภาพร ปุจฉาการ

รายวิชา คณิตศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูวราภรณ์ ดับทุกข์

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี ม.2

22 พ.ค. 63

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี ม.2

ครูเอราวัณ ดำภูผา

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูจุฑามาศ จันนาวัน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

25 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Teacher Ana

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี

23 พ.ค. 63

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี

ครูเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

16 มิ.ย. 63

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูพนิดา ศรีจำนงค์

รายวิชาสังคมศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูจินตนา ปานเถื่อน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

25 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Teacher Len Len

รายวิชา วิทยาศาสตร์

16 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูจิราพร หมอบอก

รายวิชา ภาษาไทย

29 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูณัฐนันท์ ปานกูล

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

24 มิ.ย. 63

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูนฤมล เลียบสวัสดิ์

รายวิชา ภาษาไทย

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูอุไรวรรณ ทองชุม

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

24 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Teacher Albert

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

23 มิ.ย. 63

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสุประสิทธิ์ อิ่มคง

รายวิชา ภาษาไทย

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูอุไร เจ๊ะแล๊ะ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูปาลีรัฐ จันทรางกูร

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูกัญฐภา เต่าสุวรรณ

รายวิชา วิทยาศาสตร์

23 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูมงคล ประเสริฐสังข์

รายวิชา แนะแนว

23 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูเสาวณีย์ สมสุขทวีกุล

รายวิชา ภาษาไทย

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูสุภารัตน์ เพียกขุนทด

รายวิชา วิทยาศาสตร์

23 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูไพศาล อรุณศรีพิมาน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

22 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูวราพร ผลดีดก

รายวิชา ภาษาไทย

22 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูเกล้าลฎา ปล้องประภา

รายวิชาสังคมศึกษา

18 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูชวนพิศ ตันติบุระ

รายวิชาสังคมศึกษา

18 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูพงษ์พันธ์ พรมทอง

รายวิชา ศิลปะ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา ศิลปะ

นางสาวพรพรรณ ปิติภัทรภิญโญ

รายวิชา ภาษาไทย

17 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูนุช เมืองแก้ว

รายวิชา  การงานอาชีพ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูประกายดาว จันทรา

รายวิชา การงานอาชีพ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูณัฐรมจ์วดี ศิริโวหาร

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูชัชพิสิฐศ์ สิงหเสนี

รายวิชา คอมพิวเตอร์

16 มิ.ย. 63

รายวิชา คอมพิวเตอร์

ครูพีระเทพ กาวินชัย

ห้องเรียน วิชาภาษาไทย

16 มิ.ย. 63

ห้องเรียน วิชาภาษาไทย

ครูตรียกนิษฐ์ จันทรสถาพร

รายวิชาสังคมศึกษา

15 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูจำเนียน มหาวัฒนะ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

15 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูลักษ์ขณา จันทรดา

รายวิชา วิทยาศาสตร์

12 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ

รายวิชา แนะแนว ม.3

10 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว ม.3

ครูอุมาพรรณ ลัทธิธรรม

รายวิชา ภาษาไทย ม.3

10 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย ม.3

ครูสุวภัทร พูนผล

รายวิชา แนะแนว

9 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูทัศน์พล ยะมามัง

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูวิชาญ บรรจงศิลป์

รายวิชา แนะแนว

4 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูศตพล สมยา

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูพูลสุข ชำนาญไพร

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูกุณฑล เดชดี

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูจตุรงค์ พันธุ

วิทยาศาสตร์

23 พ.ค. 63

วิทยาศาสตร์

ครูพุทธิพงษ์ ทิพวาที

รายวิชา คณิตศาสตร์

4 มิ.ย. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์

รายวิชาสังคมศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูวรปภา ริญญาธนันท์

รายวิชาสังคมศึกษา

29 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

4 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม

รายวิชา การงาน

4 มิ.ย. 63

รายวิชา การงาน

ครูสุกัญญา มะลิวงษ์

รายวิชา การงาน

4 มิ.ย. 63

รายวิชา การงาน

ครูมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูศรกช เดชะ

รายวิชา ภาษาไทย

1 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูพิศมัย สารผล

รายวิชา ศิลปะ

24 พ.ค. 63

รายวิชา ศิลปะ

ครูอภิญญ์ ภาณุศานต์

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูดวงกมล ลิภูนนท์

รายวิชา การงานอาชีพ

26 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูกรองกาญจน์ ขาวทอง

รายวิชา แนะแนว

4 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูรัตนาวดี พางาม

รายวิชาสังคมศึกษา

26 เม.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูพงศกร เชียงไฝ

รายวิชาสังคมศึกษา

1 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูนิสากรณ์ ฉิมมี

รายวิชา การงานอาชีพ

1 มิ.ย. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูอนันต์ ขันแก้ว

รายวิชา คณิตศาสตร์

1 มิ.ย. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูภิดาพรรธน์ เกษมสมิทธิพงศ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

23 พ.ค. 63

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ครูณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

22 พ.ค. 63

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

ครูวิลาสินี โกศิลป์สุข

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูสมพงษ์ อำพันเสน

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูอรุณประไพ สว่างวงค์

ชีววิทยาเพิ่มเติม 5

23 พ.ค. 63

ชีววิทยาเพิ่มเติม 5

ครูอาภรณ์ ศิริคณินทร์

ภาษาอังกฤษ

23 พ.ค. 63

ภาษาอังกฤษ

ครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์

รายวิชาสังคมศึกษา

30 พ.ค. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูลีลาวดี กล้ารอด

รายวิชา สังคมศึกษา

23 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูพิมพ์ปวีณ์ มณีสวาท

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูอัชฉรา จิตต์พุทธคุณ

รายวิชาการงานอาชีพ ม.1

24 พ.ค. 63

รายวิชาการงานอาชีพ ม.1

ครูพิกุล เสนทรนารถ

รายวิชา การงาน ม.3

24 พ.ค. 63

รายวิชา การงาน ม.3

ครูศิริรักษ์ สมพงษ์

รายวิชา การงานอาชีพ

24 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูอัญชลี สารนา

รายวิชา ภาษาจีน

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาจีน

ครูสาธวินี พลเสน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูวัชราภรณ์ อมรศักดิ์

รายวิชา นาฏศิลป์

24 พ.ค. 63

รายวิชา นาฏศิลป์

ครูกรศศิร์ ดียิ่ง

รายวิชาภาษาจีน

24 พ.ค. 63

รายวิชาภาษาจีน

ครูทนงศักดิ์ วีระบุญชัยวัฒน์

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูธีระศักดิ์ ต้นกัลยา

รายวิชา วิทยาศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูรัตติยา สุขนิจรัญ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูวิชุดา สมพริ้ง

รายวิชา ภาษาไทย

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูภาณุกา บินฮาซัน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูปาริชาต บุญวิเชียร

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูนุสรา จูไข่

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูสมร เอกจีน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูกรรณา ดิษยธำรงกุล

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูภุชงค์ ในภิมาย

รายวิชา คณิตศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูกาญจนา ชิดสิน

รายวิชา คณิตศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูมยุรี เวชประมูล

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

25 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูเพ็ญทิพา พัฒนะศรี

รายวิชา ศิลปะ

25 พ.ค. 63

รายวิชา ศิลปะ

ครูพลากร พงศพุธ

รายวิชา ศิลปะ

25 พ.ค. 63

รายวิชา ศิลปะ

ครูศรัณย์ บุญสนธิ

รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น

25 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น

ครูอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูณัฐรดา ไชยสมร

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

26 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูชาคริต ฮะซัน

รายวิชา การงานอาชีพ

25 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูขนิษฐา ชมภูศรี

รายวิชา การงานอาชีพ

25 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูช่อทิพย์ ขุนพิลึก

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

25 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูภุมรินทร์ เกตุมณี

รายวิชา การงานอาชีพ

30 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูวัฒนาศิริ ชุ่มธิ

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี

25 พ.ค. 63

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี

ครูกนกวรรณ สุวรรณกูฏ

รายวิชา ภาษาไทย

25 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูปรียานุช เสนาธนศักดิ์

รายวิชา การงานอาชีพ

26 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูประไพพรรณ ทองกำเหนิด

รายวิชา สังคมศึกษา

26 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

26 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูรจนา สืบสาม

รายวิชา สังคมศึกษา

26 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูจิราพรรณ ประสารวุฒิ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

26 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูเบญญาภา ศิวะสกุล

รายวิชา วิทยาศาสตร์

27 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

27 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูชุติมา แสนคำ

รายวิชา ภาษาไทย

27 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูศุภักษร โมกขรัตน์

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

28 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูสุจิตรา สาลีวัน

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูณัฐกานต์ มั่นยา

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูสุภาวดี แรกตั้ง

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูสุนารี พลีพูล

รายวิชา การงานอาชีพ

29 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูเขมจิรา ภาเจริญสิริ

รายวิชา คอมพิวเตอร์

29 พ.ค. 63

รายวิชา คอมพิวเตอร์

ครูสิทธิ อารีพงษ์

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

29 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูจินตหรา หนองบัว

รายวิชา การงานอาชีพ

29 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์

รายวิชา เคมี

29 พ.ค. 63

รายวิชา เคมี

ครูมยุรี คำแก้ว

รายวิชา วิทยาศาสตร์

29 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูนรุตม์ อัฐนาค

รายวิชา การงานอาชีพ

30 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูชัชมน ลีละอำไพกุล

รายวิชา สังคมศึกษา

31 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน

รายวิชา แนะแนว

30 พ.ค. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูณัฐพัชร์ พัชร์ธนเมธี

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

23 พ.ค. 63

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

ครูกิตติคุณ กันแย้ม

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

31 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูปิยะพงษ์ ไชยเพียร

รายวิชา สังคมศึกษา

31 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูพงศ์ลดา สุภาพ

รายวิชา ภาษาไทย

31 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูดาริณี สุขชัย

รายวิชา ภาษาจีน

31 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาจีน

ครูพิราอร จันทร์เปรม

รายวิชา ดนตรี

31 พ.ค. 63

รายวิชา ดนตรี

ครูจักรี ภูมิบูรณ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

31 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูมานิตย์ รองเมือง