0-2181-1102

ห้องเรียนออนไลน์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ห้องเรียนครูนันทวัฒน์ เฉิน

10 มิ.ย. 67

ห้องเรียนครูนันทวัฒน์ เฉิน

นายนันทวัฒน์ เฉิน

ห้องเรียนครูณัฐตชานนท์ มุขแจ้ง

6 มิ.ย. 67

ห้องเรียนครูณัฐตชานนท์ มุขแจ้ง

ครูณัฐตชานนท์ มุขแจ้ง

ห้องเรียนการงานอาชีพ ครูศิริวรรณ

27 พ.ค. 67

ห้องเรียนการงานอาชีพ ครูศิริวรรณ

ครูศิริวรรณ ศิริมงคล

ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ครูจรัมพร

27 พ.ค. 67

ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ครูจรัมพร

ครูจรัมพร จิตชื่น

ทะเบียนสื่อ

14 ต.ค. 66

ทะเบียนสื่อ

ทะเบียนสื่อ

DLIT Assessment

16 พ.ย. 65

DLIT Assessment

DLIT Assessment

DLIT PLC

16 พ.ย. 65

DLIT PLC

DLIT PLC

DLIT Library

16 พ.ย. 65

DLIT Library

DLIT Library

DLIT Resources

16 พ.ย. 65

DLIT Resources

DLIT Resources

DLIT Classroom

16 พ.ย. 65

DLIT Classroom

DLIT Classroom

รายวิชาประวัติศาสตร์

24 พ.ค. 67

รายวิชาประวัติศาสตร์

ครูพรรณกร เรืองศรี

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูกัลยาณี

24 พ.ค. 67

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูกัลยาณี

ครูกัลยาณี บุญทรัพย์

ห้องเรียนภาษาไทย ครูพลอยวรีย์

23 พ.ค. 67

ห้องเรียนภาษาไทย ครูพลอยวรีย์

ครูพลอยวรีย์ พิมพ์ทอง

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูเกรียงไกร

23 พ.ค. 67

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูเกรียงไกร

ครูเกรียงไกร วรรณศรี

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูธัญวรัตน์

23 พ.ค. 67

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูธัญวรัตน์

ครูธัญวรัตน์ สมทรัพย์

ห้องเรียนภาษาไทย ครูวิลัยพร

23 พ.ค. 67

ห้องเรียนภาษาไทย ครูวิลัยพร

ครูวิลัยพร อภัยแสน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูโชติกุล

22 พ.ค. 67

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูโชติกุล

ครูโชติกุล รินลา

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูนภสินธุ์

22 พ.ค. 67

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูนภสินธุ์

ครูนภสินธุ์ ภัครัตน์

รายวิชาวิทยาศาสตร์

21 พ.ค. 67

รายวิชาวิทยาศาสตร์

ครูจิดาภา พรหมสิงห์

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูศิวกานต์

25 พ.ค. 67

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูศิวกานต์

ครูศิวกานต์ มาสันเทียะ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูอรุณี

21 พ.ค. 67

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูอรุณี

ครูอรุณี รักงาม

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี

20 พ.ค. 67

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี

ครูชุลีพร ไตรทรัพย์

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

6 ก.ย. 65

รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.5

ครูปิยธิดา แพงหอม

รายวิชาคณิตศาสตร์

14 พ.ค. 64

รายวิชาคณิตศาสตร์

ครูธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รายวิชาสังคมศึกษา

14 พ.ค. 64

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง

รายวิชาคณิตศาสตร์

13 พ.ค. 64

รายวิชาคณิตศาสตร์

ครูวนิดา ปันโนจา

รายวิชาแนะแนว

15 พ.ค. 64

รายวิชาแนะแนว

คุณครูทัศนีย์ วงศ์ศรี

รายวิชาภาษาอังกฤษ

13 พ.ค. 64

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ครูจิดาภา หวังสุขเกษม

รายวิชาสังคมศึกษา

12 พ.ค. 64

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูสุกัญญา มลิซ้อน

รายวิชาภาษาอังกฤษ

24 พ.ค. 63

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ครูภูษณุ แต่งงาม

รายวิชา คณิตศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูวราภรณ์ ดับทุกข์

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี ม.2

22 พ.ค. 63

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี ม.2

ครูเอราวัณ ดำภูผา

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

25 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

Teacher Ana

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี

23 พ.ค. 63

รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี

ครูเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

16 มิ.ย. 63

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูพนิดา ศรีจำนงค์

รายวิชาสังคมศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูจินตนา ปานเถื่อน

รายวิชา ภาษาไทย

29 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูณัฐนันท์ ปานกูล

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

24 มิ.ย. 63

ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ครูนฤมล เลียบสวัสดิ์

รายวิชา ภาษาไทย

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูอุไรวรรณ ทองชุม

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

23 มิ.ย. 63

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูสุประสิทธิ์ อิ่มคง

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูกัญฐภา เต่าสุวรรณ

รายวิชา วิทยาศาสตร์

23 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูมงคล ประเสริฐสังข์

รายวิชา ภาษาไทย

23 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูสุภารัตน์ เพียกขุนทด

รายวิชา วิทยาศาสตร์

23 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูไพศาล อรุณศรีพิมาน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูวราพร

22 มิ.ย. 63

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูวราพร

ครูวราพร ผลดีดก

รายวิชาสังคมศึกษา

18 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูชวนพิศ ตันติบุระ

รายวิชา ภาษาไทย

17 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูนุช เมืองแก้ว

รายวิชา  การงานอาชีพ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูประกายดาว จันทรา

รายวิชา การงานอาชีพ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูณัฐรมจ์วดี ศิริโวหาร

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

17 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูชัชพิสิฐศ์ สิงหเสนี

ห้องเรียน วิชาภาษาไทย

16 มิ.ย. 63

ห้องเรียน วิชาภาษาไทย

ครูตรียกนิษฐ์ จันทรสถาพร

รายวิชาสังคมศึกษา

15 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูจำเนียน มหาวัฒนะ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

15 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูลักษ์ขณา จันทรดา

รายวิชา วิทยาศาสตร์

12 มิ.ย. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูสิริลักษณ์ เพ็ชรศิริ

รายวิชา แนะแนว ม.3

10 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว ม.3

ครูอุมาพรรณ ลัทธิธรรม

รายวิชา แนะแนว

9 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูทัศน์พล ยะมามัง

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูวิชาญ บรรจงศิลป์

รายวิชา แนะแนว

4 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูศตพล สมยา

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูอภิภพ ชำนาญไพร

รายวิชา พลศึกษา

4 มิ.ย. 63

รายวิชา พลศึกษา

ครูจตุรงค์ พันธุ

วิทยาศาสตร์

23 พ.ค. 63

วิทยาศาสตร์

ครูพุทธิพงษ์ ทิพวาที

รายวิชา คณิตศาสตร์

4 มิ.ย. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์

รายวิชาสังคมศึกษา

29 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

4 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูภัทราภรณ์ ศรีสุธรรม

รายวิชา การงาน

4 มิ.ย. 63

รายวิชา การงาน

ครูสุกัญญา มะลิวงษ์

รายวิชา การงาน

4 มิ.ย. 63

รายวิชา การงาน

ครูมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์

รายวิชา ภาษาไทย

1 มิ.ย. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูพิศมัย สารผล

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูดวงกมล ลิภูนนท์

รายวิชา แนะแนว

4 มิ.ย. 63

รายวิชา แนะแนว

ครูรัตนาวดี พางาม

รายวิชาสังคมศึกษา

26 เม.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูพงศกร เชียงไฝ

รายวิชาสังคมศึกษา

1 มิ.ย. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูนิสากรณ์ ฉิมมี

รายวิชา การงานอาชีพ

1 มิ.ย. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูอนันต์ ขันแก้ว

รายวิชา คณิตศาสตร์

1 มิ.ย. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูภิดาพรรธน์ เกษมสมิทธิพงศ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูศิรินทร์ เอี่ยมเจริญ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

23 พ.ค. 63

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

ครูณัฎปัณณิกา เอี่ยมต้นวงศ์

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

22 พ.ค. 63

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

ครูวิลาสินี โกศิลป์สุข

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูสมพงษ์ อำพันเสน

รายวิชา คณิตศาสตร์

24 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูอรุณประไพ สว่างวงค์

ชีววิทยาเพิ่มเติม 5

23 พ.ค. 63

ชีววิทยาเพิ่มเติม 5

ครูอาภรณ์ ศิริคณินทร์

ภาษาอังกฤษ

23 พ.ค. 63

ภาษาอังกฤษ

ครูนฤมล เอี่ยมสำอางค์

รายวิชาสังคมศึกษา

30 พ.ค. 63

รายวิชาสังคมศึกษา

ครูลีลาวดี กล้ารอด

รายวิชา สังคมศึกษา

23 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูพิมพ์ปวีณ์ มณีสวาท

รายวิชาการงานอาชีพ ม.1

24 พ.ค. 63

รายวิชาการงานอาชีพ ม.1

ครูพิกุล เสนทรนารถ

รายวิชา การงาน ม.3

24 พ.ค. 63

รายวิชา การงาน ม.3

ครูศิริรักษ์ สมพงษ์

รายวิชา การงานอาชีพ

24 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูอัญชลี สารนา

รายวิชา ภาษาจีน

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาจีน

ครูสาธวินี พลเสน

รายวิชา นาฏศิลป์

24 พ.ค. 63

รายวิชา นาฏศิลป์

ครูกรศศิร์ ดียิ่ง

รายวิชาภาษาจีน

24 พ.ค. 63

รายวิชาภาษาจีน

ครูทนงศักดิ์ วีระบุญชัยวัฒน์

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูธีระศักดิ์ ต้นกัลยา

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูวิชุดา สมพริ้ง

รายวิชา ภาษาไทย

24 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูภาณุกา บินฮาซัน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูปาริชาต บุญวิเชียร

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูนุสรา จูไข่

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูสมร เอกจีน

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูกรรณา ดิษยธำรงกุล

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูภุชงค์ ในภิมาย

รายวิชา คณิตศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูกาญจนา ชิดสิน

รายวิชา ศิลปะ

25 พ.ค. 63

รายวิชา ศิลปะ

ครูพลากร พงศพุธ

รายวิชา วิทยาศาสตร์

25 พ.ค. 63

รายวิชา วิทยาศาสตร์

ครูณัฐรดา ไชยสมร

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

26 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูชาคริต ฮะซัน

รายวิชา การงานอาชีพ

25 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูขนิษฐา ชมภูศรี

รายวิชา การงานอาชีพ

25 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูช่อทิพย์ ขุนพิลึก

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

25 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูภุมรินทร์ เกตุมณี

ห้องเรียนเทคโนโลยี ครูกนกวรรณ

25 พ.ค. 63

ห้องเรียนเทคโนโลยี ครูกนกวรรณ

ครูกนกวรรณ สุวรรณกูฏ

รายวิชา การงานอาชีพ

26 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูประไพพรรณ ทองกำเหนิด

รายวิชา สังคมศึกษา

26 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูอัญชลี ไชยบรรดิษฐ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

26 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูรจนา สืบสาม

รายวิชา สังคมศึกษา

26 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูจิราพรรณ ประสารวุฒิ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

26 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูเบญญาภา ศิวะสกุล

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูธิดารัตน์

27 พ.ค. 63

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครูธิดารัตน์

ครูธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะ

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

27 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูชุติมา แสนคำ

รายวิชา ภาษาไทย

27 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูศุภักษร โมกขรัตน์

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

28 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูสุจิตรา สาลีวัน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครูดลณัชฐ์

28 พ.ค. 63

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครูดลณัชฐ์

ครูดลณัชฐ์ มนต์ศรัณย์

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูเนาวรัตน์ ขจิตจรรยา

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูสุภาวดี แรกตั้ง

รายวิชา คณิตศาสตร์

28 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูสุนารี พลีพูล

รายวิชา การงานอาชีพ

29 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูเขมจิรา ภาเจริญสิริ

รายวิชา คอมพิวเตอร์

29 พ.ค. 63

รายวิชา คอมพิวเตอร์

ครูสิทธิ อารีพงษ์

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

29 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูจินตหรา หนองบัว

รายวิชา การงานอาชีพ

29 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูอภิสิทธิ์ ภูระวงษ์

รายวิชา เคมี

29 พ.ค. 63

รายวิชา เคมี

ครูมยุรี คำแก้ว

รายวิชา การงานอาชีพ

30 พ.ค. 63

รายวิชา การงานอาชีพ

ครูชัชมน ลีละอำไพกุล

รายวิชา สังคมศึกษา

31 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

31 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูธาม ทรัพยมหาศาล

รายวิชา สังคมศึกษา

31 พ.ค. 63

รายวิชา สังคมศึกษา

ครูพงศ์ลดา สุภาพ

รายวิชา ภาษาไทย

31 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาไทย

ครูดาริณี สุขชัย

รายวิชา ภาษาจีน

31 พ.ค. 63

รายวิชา ภาษาจีน

ครูพิราอร จันทร์เปรม

รายวิชา ดนตรี

31 พ.ค. 63

รายวิชา ดนตรี

ครูจักรี ภูมิบูรณ์

รายวิชา คณิตศาสตร์

31 พ.ค. 63

รายวิชา คณิตศาสตร์

ครูมานิตย์ รองเมือง