';

0-2181-1100

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ

13 พ.ย. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนภาษาอาเซียนเสริมทักษะ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,560,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)