';

0-2181-1100

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติแหตุคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พ.ค. 63


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีโครงการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติแหตุคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ “บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)”