';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

อบรมจาก ... บ้านนี้มีความสุขสู่เยาวชนต้นน้ำ

24 พ.ย. 63


เมื่อวันที่   24   พฤศจิกายน   2563     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เบญจมราชาลัย
โดย  ผอ. วีระ  เจนชัย  ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ 
“ จาก ... บ้านนี้มีความสุขสู่เยาวชนต้นน้ำ ” ประจำปีการศึกษา 2563  โดยได้รับความร่วมมือจาก
คุณทิชา ณ นคร และทีมงาน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปรับแนวคิด ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข