';

0-2181-1100

เอกสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

16 พ.ย. 63


 เมื่อวันที่   16 พฤศจิกายน   2563      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เบญจมราชาลัย  
ได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นำโดย ผอ.วีระ เจนชัย นำคณะครู บุคลากร ตัวแทนนักเรียน ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3 ท่าน ได้แก่  รองจันทิรา ภู่สำลี  , รองศตวุธ  หรือโอภาส และ รองสุรัตยา รอดรัตน์  เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย