ประวัติโรงเรียนนวมินราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

      วันที่ 22 มกราคม 2534 นางเสงี่ยม อันสุวรรณ และนางกรองแก้ว โพธิ์วิเชียรได้มีหนังสือแจ้งมาทางโรงเรียนเบญจมราชาลัย ขอบริจาคที่ดิน 10 ไร่ มอบให้สร้างโรงเรียนสาขานี้ขึ้นที่ตำบลสามวาตะวันตกเขตมีนบุรี โดยมีคุณประสงค์ อันสุวรรณ และอาจารย์เชิดชัย พลานิวัติ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสถาพรวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม และ นางสาวเอกจิตรา ชูสกุลชาติ ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ประสานงานได้ไปตรวจสอบที่ดิน

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2534 โรงเรียนมีหนังสือไปกรมสามัญศึกษา
เรื่องการรับบริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา

      วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาและคณะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย และผู้ประสานงานไปตรวจสอบสถานที่จัดตั้งโรงเรียน และได้ขอที่ดินเพิ่มเติม จากคณะผู้บริจาค 10 ไร่ รวมเป็น 20 ไร่

      วันที่ 8 เมษายน 2534 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ได้ไปตรวจสอบดูบริเวณที่ดิน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของกรมสามัญศึกษา ไปทำข่าวและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อมวลชน

      วันที่ 15 มิถุนายน 2534 คณะผู้บริจาคที่ดินมีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ขอบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเป็น 20 ไร่ตามความต้องการของกรมสามัญศึกษา

      วันที่ 19 มิถุนายน 2534 นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย และผู้เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการจดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

      วันที่ 16 สิงหาคม 2534 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ได้รับจดหมายจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นผู้แทนของกรมสามัญศึกษา จัดโอนกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินที่สำนักงานที่ดินเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2534 นายกว้าง รอบคอบ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยและผู้เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และขอที่ดินเพิ่มเติมอีก 5 ไร่เป็น 25 ไร่และได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ในการขอใช้ที่ดินและสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่จะรับนักเรียนในปีการศึกษา 2535 และผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย แจ้งต่อรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้รับโรงเรียนเบญจมราชาลัยสาขาเข้าในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนเบญจมราชาลัยสาขา รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2535  จำนวน 10 ห้องเรียน (400 คน)

      วันที่ 4 มีนาคม 2535 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการตั้งโรงเรียนเบญจมราชาลัยสาขา เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ชื่อว่าโรงเรียนเบญจมราชาลัย3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา

      กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 1724/2535 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2535 ให้นางสาวเอกจิตรา  ชูสกุลชาติ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย3 อีกหน้าที่หนึ่ง

      ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยได้ประสานงานกับทางวัดพระยาสุเรนทร์และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์  ในการขอใช้ที่ดินและสร้างอาคารเรียนชั่งคราว  ตามที่รองอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มอบหมาย  ได้ดำเนินการถมที่ดิน 1 ไร่และสร้างอาคารเรียน 4 ห้องโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของกรมสามัญศึกษาการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2535 จำนวนนักเรียนที่ได้รับได้มีจำนวน 6 ห้องเรียน

      กรมสามัญศึกษามีหนังสือคำสั่งที่ 1822/2535 ลงวันที่ 3 เมษายน 2535 ให้นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย3

      วันที่ 10 สิงหาคม 2535 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระรา ดตั้งในโครงการเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา คือ โรงเรียนเบญจมราชาลัย3 แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  เปลี่ยนเป็น "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย"