header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

อบรมจราจร2560

อบรมจราจร2560

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดการอบรมกฎระเบียบวินัยจราจร และการใช้รถใช้ถนน ให้กับนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ หอประชุมนบนวมินทร์