header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

ถวายเทียนวัดโคกจ้าหล่า

ถวายเทียนวัดโคกจ้าหล่า

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดโคกจ้าหล่า ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้