header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

ถวายเทียนวัดพระยาสุเรนทร์

ถวายเทียนวัดพระยาสุเรนทร์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดพระยาสุเรนทร์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้