header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

ถวายเทียนวัดแป้นทองโสภาราม

ถวายเทียนวัดแป้นทองโสภาราม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดแป้นทองโสภาราม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้