header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายคุณธรรม ม.5

ค่ายคุณธรรม ม.5

เมื่อวันที่ 25 และ 26 กันยายน 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 "ค่ายธรรมะทักษะชีวิต" เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม