header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 2562

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2562 โดยมีพระครูวิจิตรปทุมรัตน์ เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสามวา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางเยาวนาท สุนทร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในการเปิดสอบธรรมศึกษาสนาม คณะครู และนักเรียน เข้าสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และ เอก