header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมอาเซียน2562

กิจกรรมอาเซียน2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562