header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษาสิงคโปร์ 2562

ทัศนศึกษาสิงคโปร์ 2562

คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ นำโดยผู้อำนวยการ วรรณภา ทองสีไพล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู 4 ท่าน นักเรียน 27 คน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562