header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

แข่งขันละครคุณธรรม 2561

แข่งขันละครคุณธรรม 2561

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนศูนย์การแข่งขันละครคุณธรรม ม.๑-ม.๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยท่านผู้อำนวยการวรรณภา ทองสีไพล ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๘ ณ ลานโดมอเนกประสงค์