header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการ 2561

งานเกษียณอายุราชการ 2561

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ได้แก่ ท่านผู้อำนวยการบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง และ ครูชบน บริบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีขบวนแห่บายศรี นำโดย คณะท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารต่างๆ และการแสดงชุด "ตราไว้ในดวงจิต ร้อยดวงใจ มุทิตาจิตแด่ครูเกษียณ" เป็นการรำ ๔ ภาค จากคณะครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการเล่นแซกโซโฟนจากศิลปินระดับประเทศ คุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร มาบรรเลงในงานอีกด้วย