header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี2561

พิธีประดับเข็มมงกุฏขัตติยราชนารี2561

เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  โดย ผอ. บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ประธานในพิธีอันเชิญและประดับเข็มมงกุฏขัตติยะราชนารี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑