header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อบรมพัฒนาศักยภาพครู2561

อบรมพัฒนาศักยภาพครู2561

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีการจัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2560 มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายกลับภูมิลำเนาและครูที่ย้ายเข้ามาใหม่