header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 2561

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 2561

เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561