header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

การสอบห้องเรียนพิเศษ 2561

การสอบห้องเรียนพิเศษ 2561

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้มีกิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ประจำปีการศึกษา 2561