header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร2560

เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้น ม.๖    โดยมี ผอ.บุญฤทธิ์  รุ่งเรือง  ประธานในพิธีกล่าวคำอำลาและให้โอวาทแก่นักเรียน นำนักเรียนกราบพระพุทธเบญจมมิ่งมงคล ไหว้อำลาพระยาสุเรนทร์ฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน