header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์ห้องสมุด 2560

สัปดาห์ห้องสมุด 2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โดมอเนกประสงค์ ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการใช้ห้องสมุดในด้านต่างๆ มีการแสดง และแฟชั่นโชว์แนะนำหนังสือ