header-60-01-01

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

รับสมัครนักเรียน2560

รับสมัครนักเรียน2560

เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมนบนวมินทร์