header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดย ผอ.วีระ เจนชัย ประธานในพิธีเปิดการอบรม "นักเรียนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา ประจำปีการศึกษา 2562" ได้รับเกียรติจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน