header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

งานศิลปหัตถกรรม "สร้างเกม"

งานศิลปหัตถกรรม "สร้างเกม"

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 รายการ "การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย