header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางสาววรรณภา  ทองสีไพล ท่านผู้อำนวยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้กล่าวทักทายนักเรียน เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและได้ให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียน  2 ปีการศึกษา 2561 ณ ลานหน้าเสาธง