header-60-01-02

Edit4คำขวญ-01-01

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายพัฒนาทักษะ3ภาษา

ค่ายพัฒนาทักษะ3ภาษา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษา 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้